โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VDO Clip “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ VDO Clip “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู” ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยาพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์

รองวินัย  โพธิ์ครี

รองวินัย โพธิ์ครี

เว็บบล็อกผู้เข้าอบรม Social Media รุ่นที่ 2

เว็บบล็อกผู้เข้าอบรม Social Media 25-27 มิถุนายน 2557

นาย จิโรจ จิ๋วแหยม https://krujirot.wordpress.com
นางสาว หทัยชนก ตระกูลจำลอง http://ictkruapple.wordpress.com/
นาย ปุณยวีร์ ยอดทอง http://chemkrupun.wordpress.com/
นาย เขตรัตน์ ม่วงสุข http://krukhet.wordpress.com
นางสาว เบญญาภา วิไลวรรณ http://arbenya2112.wordpress.com
นาง สิริมา มิ่งเมือง http://minsirima.wordpress.com/
นาย ชูศิลป ศรีสุข http://chusinlearnning.wordpress.com
นางสาว กมลลักษณ์ อินทร์เอก https://teacherkamolluck.wordpress.com
นางสาว สมพิทย์ ศรีเมือง https://krupitblog.wordpress.com
นาง จิตติพร เพ็ญศรี http://krooampcom.wordpress.com/
นาง วิลาวัลย์ นาคภพ https://kruwilawan.wordpress.com
นางสาว ภัทราภรณ์ แจ่มบุรี http://krunimphysics.wordpress.com/
นาย เอกภพ สุดสะอาด http://kruaekapop.wordpress.com/
นาย รุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ http://krurungrot.wordpress.com
นางสาว วิริยาภรณ์ พิชัยโชค http://teacherwiri.wordpress.com
นาย ชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก http://teacherza.wordpress.com
นาย อนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ https://kroooko.wordpress.com
นางสาว วรางคณา กำไร http://teacherfarsai.wordpress.com
นางสาว สุกัญญา สิทธิโรธร http://aoisitti.wordpress.com
นาง อัชรี รัตนวราหะ http://blogkruree2014.wordpress.com/
นางสาว ทิพมาศ กลทิพย์ http://kruthipamartncw.wordpress.com
นางสาว นัฏฐา อัครวงษ์ http://krunuttha.wordpress.com
นาง สมมาศ นิศานารถ http://krusommasblog.wordpress.com
นาง กุลนารี แย้มสุข https://krukunlanari.wordpress.com/
นาย นายสุรพันธ์ จันทร์ทัพหลวง https://krusuraphan.wordpress.com/
นางสาว วารุณี บุญชู http://kruvarunee.wordpress.com/
นาง พรนภา นีระพันธ์ https://krujum2557.wordpress.com
นาย ดิเรก พูนศรีไทย http://krudirek99.wordpress.com/
นาง นันทนิจ ทองอ่อน https://krunanthanit.wordpress.com/
นางสาว พรพรรณ ผาสุวรรณ http://tatana1188.wordpress.com
นางสาว ชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ https://kruchanidapa.wordpress.com/
นางสาว ชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ https://kruchanidapa.wordpress.com/
นาง บุญชู งามขำ http://krukarngran.wordpress.com/
นาย เสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์http:// krusoemsak99.wordpress.com
นาย สุเมธี จำลองกุล http://teemasu.wordpress.com/
นางสาว ชโลธร ศรีสด https://kruchalosri.wordpress.com
นางสาว สุจิตรา ยศสมบัติ https://sujitramu.wordpress.com
นางสาว วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์ http://kruvattaka.wordpress.com/
นาย พัธนพงศ์ ทองชื่น http://tcmpth.wordpress.com/

website SMEdu สพม.42

ชื่อ – สกุล โรงเรียน Website
1 พนา ทนะแสง กาญจนาภิเษกฯ อุทัยธานี http://phanatanasang.wordpress.com
2 สังสรรค์ แต่งสกุล เก้าเลี้ยววิทยา http://tangsakune.wordpress.com
3 บุญรอด แก้วจรูญ เขาทองพิทยาคม http://bunrodkhaew.wordpress.com
4 ปิยรัตน์ ศรีบรรเทา จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ http://krupiyarat2407.wordpress.com
5 ทิศนา เหมือนวงค์ ช่องแคพิทยาคม http://krutissana.wordpress.com
6 นภาลัย เชื้อกสิการ ตลุกดู่วิทยาคม http://krutalukdu.wordpress.com
7 วลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศ ตะคร้อพิทยา http://kruwalailak.wordpress.com
8 สุนทร กงสอน ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ http://krusoontorn.wordpress.com
9 พิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรง ตาคลีประชาสรรค์ http://jordanpe.wordpress.com
10 สุลักษณา นกสวน ตาคลีประชาสรรค์ http://kroosulaksana.wordpress.com
11 สุริยันต์ ศิริเกตุ ทหารอากาศอนุสรณ์ http://suriyantaa.wordpress.com
12 วรุณยุพา วิยาภรณ์ ทับกฤชพัฒนา http://kruphae.wordpress.com
13 วรรธก ธูปมงคล ทับกฤชพัฒนา http://wattaga.wordpress.com
14 มนัส ประจักษ์อำนาจ ท่าตะโกพิทยาคม http://krumanat.wordpress.com
15 วรางคณา กำไร ทุ่งโพวิทยา http://krufarsai.wordpress.com
16 นวพรรษ เก่งกำลังพล เทพศาลาประชาสรรค์ http://miracle2519.wordpress.com
17 สราวุฒิ สาจิต เทพศาลาประชาสรรค์ http://9jamez.wordpress.com
18 วิลาวัลย์ นาคภพ บรรพตพิสัยพิทยาคม http://winaluk.wordpress.com
19 อัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ บรรพตพิสัยพิทยาคม http://ictwonderful.wordpress.com
20 ฐิติมา สุขประเสริฐ บ่อยางวิทยา http://kruthitimasine.wordpress.com
21 พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ บ้านไร่วิทยา http://kruwich.wordpress.com
22 อัชรี รัตนวราหะ บึงบอระเพ็ดวิทยา http://kuauscharee.wordpress.com
23 ลัดดา เพ็ชสังฆาต พระบางวิทยา http://kruladda.wordpress.com
24 ธนภรณ์ ศรีลา แม่วงก์พิทยาคม http://kruthanaphorn.wordpress.com
25 จิตติพร ตาคำชัย ร่องตาทีวิทยา http://sesa42.wordpress.com/
26 สมบูรณ์ มณีฉ่ำ ร่องตาทีวิทยา http://yuak2499.wordpress.com
27 ระวีวรรณ น้อยสุภาพ รัฐราษฎร์อนุสรณ์ http://kruwann.wordpress.com
28 ชวัลลักษ์ รติวรภัทรกุล ลาดทิพรสพิทยาคม http://krulax.wordpress.com
29 Naphitchaya ลาดยาววิทยาคม http://naphitchaya.wordpress.com
30 พชรวรรณ ธนทวีสกุล ลาดยาววิทยาคม http://baiyew.wordpress.com
31 สมพิทย์ ศรีเมือง ลาดยาววิทยาคม http://krusompit.wordpress.com
32 ชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์ ลานสักวิทยา http://krulukmoo.wordpress.com
33 นัฏฐา อัครวงษ์ วังข่อยพิทยา http://nutthaakkarawong.wordpress.com
34 สมบัติ งามเลิศ วังเมืองชนประสิทธิ์ฯ http://krulangkao.wordpress.com
35 อลงกรณ์ ราชคฤห์ สตรีนครสวรรค์ http://krualongkron.wordpress.com
36 พิษณุ ป้อมเสมา สวนกุหลาบฯ(จิรประวัติ) http://krunu1961.wordpress.com
37 ชลธิชา บุญชาญ สว่างอารมณ์วิทยาคม http://kruchonthicha.wordpress.com
38 ศิโนรัตน์ ฤกษ์ดี สว่างอารมณ์วิทยาคม http://krusino.wordpress.com
39 เอกภพ สุดสะอาด สว่างอารมณ์วิทยาคม http://kruaekapop.wordpress.com
40 กรกต ชื่นอารมย์ หนองกรดพิทยาคม http://krootaecomputer.wordpress.com
41 สมหวัง วรรณสูตร หนองขาหย่างวิทยา http://krumeaw.wordpress.com
42 เบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์ หนองจอกประชานุสรณ์ http://krubenyapa.wordpress.com
43 วรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์ หนองเต่าวิทยา http://vattaka.wordpress.com
44 เทเวศร์ ม่วงพลับ หนองบัว http://kruthavash.wordpress.com
45 สมเกียรติ ฉ่ำอ้วน หนองโพพิทยา http://somkait.wordpress.com
46 บุษรา ทองไทย ห้วยคตพิทยาคม http://krubr.wordpress.com
47 ชนกานต์ ผานดอยแดน ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร http://kruchanakant.wordpress.com
ใครยังไม่มีรายชื่อด้านบน รบกวนกรอกข้อมูลมาให้ใหม่ที่ช่อง ให้ความเห็น ด้านล่างนี้นะครับ

แบบประเมินผลโครงการ

RSS หนังสือราชการ และข่าวภูมิภาค สพฐ.

1. RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ http://www.obec.go.th/feed/official.rss
2. RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป. http://www.obec.go.th/feed/headline.rss
3. Website wordpress อื่น  http://xxxxx.wordpress.com/feed

ตัวอย่าง Code html ที่ใช้บ่อย

<br> : เว้นบรรทัด
&nbsp; : เว้นวรรค
<div align=”left”>ข้อความ</div> : ข้อความชิดซ้าย
<div align=”right”>ข้อความ</div> : ข้อความชิดขวา
<div align=”center”>ข้อความ</div> : ข้อความอยู่กลาง
<center>ข้อความ</center> : ข้อความอยู่กลาง
————————————————————

การขึ้นหน้าใหม่ ใช้ <!–more อ่านต่อ…–>

อ่านต่อ…

แนะนำ Website ของท่าน

ชื่อ-สกุล…………………………
Slogan Web…………………..
โรงเรียน………………………….

Facebook บุคคลสำคัญทางการศึกษา

กมล รอดคล้าย
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

Facebook บุคคลากร สพม.42

ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์
ศน.เกษม เป้าศรีวงษ์
ศน.กิตติเชษฐ์ อักษร
ชิตชัย  โพธิ์ประภา

บรรยากาศการอบรม Social Media

image

image

image

image

ยินดีต้อนรับครูเข้าสู่ SMEdu

        

          โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้  social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง สพม.42 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นยุค 2.0 ที่นักการศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

          เครื่องมือออนไลน์ที่มีหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามคือ เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนได้อย่างไร การที่ครูสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างชำนาญยังไม่เป็นคำตอบที่ สพม.42 มุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการเห็นจากโครงการนี้คือ ครูสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน การที่ครูมีความเข้าใจในเทคนิค/แทคติค ของเครื่องมือ ผนวกกับ กลยุทธ์การสอน และสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง

เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นกับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

Website และเอกสารประกอบการอบรม Social Media

Slide ประกอบการอบรม


http://www.unblock-web.com  ใช้สมัคร WordPress หลายๆเครื่องพร้อมกัน


http://www.wordpress.com  Blog สำหรับสร้าง Website  Download คู่มือ


http://www.facebook.com Social Network สำหรับการแลกเปลี่ยน สื่อสาร  Download คู่มือ


http://www.twitter.com  Micro Blog  Download คู่มือ


http://www.youtube.com  upload ไฟล์ Video  Download คู่มือ


http://www.slideshare.com Upload ไฟล์เอกสาร word, excel, powerpoint, PDF  Download คู่มือ


http://docs.google.com   สร้างเอกสารออนไลน์  Download คู่มือ

http://www.gmail.com  สมัคร E-mail ของ google

http://www.exam.in.th สร้างข้อสอบออนไลน์